شماره تماس:
09107868690
فرصت های شغلی
فروشگاه مدیریت منابع انسانی

متخصصان و مشاوران موسسه مشاوره مدیریت منابع انسانی و به صورت تخصصی برای بازاریابی، فروش و بازرگانی را به شرح زیر ارایه میدهند. خدمات مشاوره منابع انسانی شامل:

• تامین نیروی انسانی و استخدام (جذب نیرو و به طور ویژه استخدام پرسنل کلیدی)
• فرایند کامل جذب منابع انسانی در شرکت ها (جذب و استخدام نیروی انسانی)
• استعدادیابی منابع انسانی و مشاوره در زمینه استعداد سازی
• کانون ارزیابی و توسعه
• آموزش، کوچینگ، منتورینگ در جهت توانمندسازی منابع انسانی
•  تجزیه و تحلیل و ایجاد شناسنامه مشاغل
• طراحی شغل و ساختار سازمانی
•  طراحی مدل شایستگی
• مشاوره در بهبود رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی
• مشاوره در زمینه جانشین پروری و انتقال دانش و تجربه
• برون سپاری منابع انسانی

مدیران شرکت ها ، موسسات و پروژه ها می توانند موارد زیر را از طریق ما برون سپاری نمایند.

Copyright 2018 by HRM.IR