شماره تماس:
09107868690

فروشگاه مدیریت منابع انسانی

محصولات مدیریت منابع انسانی

محصولات و ابزارهای تخصصی مدیریت منابع انسانی ، رفتار سازمانی و امور اداری به شرح زیر ارایه می گردد:


ابزارهای سنجش شایستگی، جذب و استخدام و کانون ارزیابی

سیستم ها و نظام های منابع انسانی

آیین نامه پرسنلی

فرم های اداری

محصولات آموزشی (برای مدرسان و مدیران آموزشی)

آنالیز شغل (تجزیه و تحلیل شغل)

پرسشنامه های استاندارد مدیریتی
 


Copyright 2018 by HRM.IR