محصولات مدیریت منابع انسانی

کانون ارزیابی و توسعه

تدوین و تامین ابزارهای کانون ارزیابی

تدوین و تامین ابزارها ، بازی ها و تمرین‌ های حرفه ای کانون ارزیابی و توسعه

 

آیین‌ نامه های منابع انسانی

بسته استاندارد آیین نامه های منابع انسانی (آیین نامه های اداری / آیین نامه های پرسنلی) پایه می باشد و تغییرات خاص سازمانی توسط سازمان انجام می شود. این بسته شامل آیین‌ نامه ساعات کار و مرخصی، آیین‌ نامه ماموریت ، آیین‌نامه‌ های تشویق و تنبیه پرسنل، آیین نامه‌ های مشوق مالی خارج از نظام پرداخت (وام‌ها و …) ، آیین‌نامه‌ های مربوط به ارتقاء و تنزیل ، آیین‌ نامه‌های آموزش، آیین‌ نامه نظام دریافت و… می باشد.

توجه : آیین نامه ها به صورت مجزا نیز قابل عرضه می باشد.

 

آزمون های شایستگی

آزمون DISC

آزمون هوش هیجانی EQ

NEO

MBTI

تست رغبت شغلی هالند

توجه: آزمون ها صرفا در اختیار بخش منابع انسانی می گردد (کارشناس با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی یا روانسنجی)

 

ارزیابی عملکرد کارکنان

بسته ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت فایل برای اجرای استاندارد می باشد.

 

قرادادها کار و سازمانی

انواع قراردادهای همکاری را با توجه به نیاز شرکت هدف تدوین نموده بصورت اختصاصی برای اهداف آن مجموعه طراحی گردد. این قراردادها به صورت نرمال عبارتند از
قرارداد مدت معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
قرارداد ساعتی
قرارداد خرید خدمت
قرارداد استخدام
و….