رویدادهای منابع انسانی

رویدادهای (دورهمی یا گپ و گفت) منابع انسانی توسط گروه سرآمد و با همراهی مدیران و مشاوران منابع انسانی ، جذب و استخدام ، استعدادیابی ، کانون ارزیابی و توسعه برگزار می گردد.

دورهمی منابع انسانی به صورتی ساده، صمیمی، دوستانه و گرم برای معرفی آخرین تجربیات و دستاوردهای مدیران ارزش آفرین، گسترش شبکه دوستان کاری، هم افزایی و انتقال تجارب مؤثر در بین مدیران برگزار می گردد.

در رویداد چه می گذرد؟

از تجارب موفق و شکست مدیران و متخصصان بهره می بریم و تجارب کاربردی خودم را ارایه می دهم. شبکه دوستان کاری خود را بیش از پیش گسترش می دهیم.

برای مدیران جوان و صاحبان کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همفکری مدیران، ایده می گیرم. پتانسیل ها و قابلیت های خودم و کسب و کارم را برای ایجاد یک رابطه کاری جدید ارایه می دهم.